Visie stadsbelang

Toekomstvisie

Op dit moment wordt er door een project groep, in samenwerking met stadsbelang gewrkt aan het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de komende vijf tot tien jaar. In de hoofdstukken hieronder wordt uitgelegd wat de aanleiding en doelstellingen zijn.

Aanleiding

In 2000 is de vereniging Stadsbelang Gramsbergen opgericht. De vereniging heeft een brede doelstelling waar de nadruk ligt op het behartigen van de belangen van de bevolking en versterken van deleefbaarheid. In de eerste jaren lag de nadruk op het ontwikkelen van sociale culturele activiteiten. Inmiddels is daar een aparte stichting, Program,voor opgericht die hieruitvoering aan geeft.

De samenleving is de afgelopen jaren sterk veranderd, er ontstaan nieuwe vraagstukken en we hebben te maken met een terugtredende overheid.In het vrijwilligerswerk wordt meerdruk ervaren en er wordt meer verwacht van de lokale samenleving. Noaberschapen samenwerkinglijken de toverwoorden, maar we kunnen nietalles, dus waar richten we onsop?

De afgelopen jaren is het bestuur van vernieuwd, in eerste instantie lag de nadruk op het onderhouden van de bestaande contacten en het aansluiten bij externe vragen en projecten. Nu lijkt de tijd rijp om zelf een heldere visie te ontwikkelen waar Gramsbergen zich op moet richten. Zo als hiervoor geschetst verandert er veel en moeten er keuzes gemaakt worden. Dat kan en wil Stadsbelang niet alleen, daar heeft men de achterban voor nodig.In het voorjaar heeft het bestuur nagedacht over haar positie en heeft bij Stimuland en De Stuw de vraag neergelegd hoe men tot een toekomstvisie kan komen. In samenspraak met Stadsbelang en Stimuland is gekozen dat De Stuw hier het voortouwinneemt.

Vraagstelling en doel

Het bestuur ziet twee ontwikkelingen:

1) hoe versterken we de samenhang tussen de vele organisaties?

2) welke maatschappelijke vraagstukken liggen er,wat is onze visie en hoe anticiperen we daar op.Het bestuur wil deze vraagstukken in samenhang benaderen.

Het doelvan het traject Toekomstvisie Gramsbergen is:

 • Zicht krijgen op maatschappelijke ontwikkelingen in Gramsbergen.
 • Een breed gedragen visie met concrete uitvoeringsplannen op de toekomstvan Gramsbergen.
 • Onderzoeken of er draagvlak is voor een overkoepelend samenwerkingsverband en in welke vorm.
 • Samenwerkingspartners (intern en extern) verbinden aan de ToekomstvisieGramsbergen.

Uitgangspunten toekomstvisie

Het opstellen van een toekomstvisie is een intensief traject. Daarom is het belangrijk vooraf vast te stellen wat het beoogde resultaat is, wat over en weer de verwachtingen zijn en op welke termijn men resultaat verwacht. De volgende uitgangspuntenheeft Stadsbelang vastgesteld:

-Toekomstvisie geeft een gewenste ontwikkelrichtingvoor de komende 5

–10 jaar-Aan devisie is een concreet uitvoeringsgericht plangekoppeld.

-Het onderzoek heeft een activerend karakter; om de traject uit te kunnen voeren, maar ook voor betrokkenheid in de uitvoeringsfase.

-Het traject moet bijdragen aan draagvlak voor de visie en uitvoeringsplannen; zowel bij de bevolking, lokale organisaties als externe organisaties.

-Er moet ook een monitoringsinstrument komen; wat komt er terecht van de plannen en is er bijsturing nodig.-Betrokkenheid van de gemeente is van groot belang;commitment en facilitering is noodzakelijk.

-Voor de procesondersteuning wordt De Stuw Hardenberg ingezet

-De Toekomstvisie geeft richting voor (Stadsbelang) Gramsbergenen input voor externe partijen zoals gemeente, De Stuw, Samen Doenen woningcorperaties.

Samenwerkingspartners

-Verenigingen, bedrijvenen inwoners Gramsbergen

-Gemeente Hardenberg; facilitering (beschikbaar stellen informatie, financiële middelen en ambtelijke organisatie), commitment voor het traject en ondersteuning bij de uitvoeringsplannen.

-De Stuw; procesbegeleiding voor ontwikkelen Toekomstvisie en uitvoeringstraject. Inbrengen signalen.-Samen Doen; inbrengen signalen.

-Stimuland; op onderdelen inbrengen kennis en informatie.

-Overige externe partijen; gedurende het traject bekijken welke partijen nodig zijn.

Fasering ontwikkelen Toekomstvisie

Het opstellen van een visie vindt plaats in een aantal stappen. Samengevat onderscheidenwe de volgende fases.

 • Initiatieffase(juni –oktober 2016):
 • Voorbereidingsfase(oktober –december 2016):
 • Inventarisatiefase(januari –februari 2017):
 • Planvormingsfase(maart –mei 2017):
 • Afrondingsfase(juni 2017):
 • Verankeringen uitvoering(juli –oktober 2017):
 • in kaart brengen verwachtingen toekomstvisie,
 • gemeente informeren en formeel verzoek betrokkenheid bij procesen
 • opstellen startnotitie.
 • vormen van projectteam,
 • opstellen plan van aanpak,
 • afspraken maken met gemeente en randvoorwaarden organiseren (zoals financiering en faciliteiten).
 • inventariseren onderwerpen en vraagstukken,
 • betrekken lokale organisaties en bewoners en
 • voorbereiding / uitdiepen thema’s.
 • thema’s uitwerken naar plannen door verschillende werkgroepen,
 • tussentijds informeren van de staden partners.
 • voorleggen plannen aan Gramsbergen,
 • opstellen van toekomstvisie met uitvoeringsagenda en
 • presentatie aan gemeente(eventueel september 2017).
 • feestelijk afsluiting,
 • evaluatie van traject en
 • inzetten van uitvoeringstraject

Over Gramsbergen

Gramsbergen is een klein stadje aan de Overijsselse Vecht. Tot de herindeling in 2001 is Gramsbergen altijd een zelfstandige gemeente geweest. Er wonen ongeveer 3500 mensen in een hechte gemeenschap waar ‘noaberschap’ nog echt bestaat.

Top