Over Stadsbelang

Stadsbelang Gramsbergen e.o. is een vereniging die opkomt voor de belangen van de inwoners van Gramsbergen e.o.

Op deze website kunt u informatie vinden over het bestuur, de verschillenden commissies en de activiteiten die wij organiseren.

De gemeente heeft een speciale pagina over gebiedsgerichtwerken. Sinds kort hebben wij voor gebiedsgericht werken een eigen pagina binnen de gemeentelijke website. http://www.hardenberg.nl/wonen-leven/kernen-en-wijken/

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u ons mailen: stadsbelang@gramsbergen.nl

Agenda jaarvergadering 5 april 2018:

 • Opening
 • Terugblik 2017
 • Financieel overzicht
 • Wijziging Bestuur
 • Rondvraag
 • Sluiting
2 bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden voorgedragen bij het secretariaat: Voorstraat 8 te Gramsbergen.
Deze voordracht moet door minstens 10 leden ondertekend zijn.

Notulen jaarvergadering 2017:

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle belangstellenden van harte welkom. Met name de gebiedswethouder, de heer de Vent. Later op de avond zal ook de familie Steenbergen van harte welkom worden geheten. Dit ivm uitreiking van de ere Byzantijn aan de heer Henk Steenbergen.

Terugblik 2016

Notulen ledenvergadering Stadsbelang Gramsbergen e.o. 31-3-2016

Terugkoppeling vragen:

-Bankjes bij Nijmeijer zijn hersteld

-Parkeren de Esch ivm N34 – sluipverkeer is onontkoombaar

-Onderzoek naar een verhoogd goederentrein-verkeer op het spoor Nordhorn-Coevorden-Emmen. Geeft dit ook meer (over)last voor Gramsbergen?

Onderstaande reactie gem. HB ontvangen:

Op dit moment is er nog geen sprake van een uitbreiding van het goederenvervoer langs

Gramsbergen. Per dag gaan er maximaal 2 goederentreinen heen en weer (4 x passage langs

Gramsbergen). Dit zijn de trein Geleen - Emmen (DSM) en Rotterdam - Coevorden Euroterminal. Er

wordt gekeken naar de mogelijkheden om een deel van deze laatste trein door te trekken naar

Emmen Emmtec Park. Maar daar heeft Gramsbergen verder geen last van.... Er is wel ruimte voor

meer goederentreinen, maar je kan niet zeggen hoeveel. Dit heeft te maken met de geluidsproductie

van de desbetreffende trein, aangezien het Geluidsproductieplafond vaak als eerste de grens is die

bereikt wordt.

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen over de notulen en worden bij deze goedgekeurd.

Jaarverslag voorzitter/secretaris
De voorzitter doet een uitgebreid verslag van de onderstaande:

Onderwerpen maandelijkse bestuursvergadering:

-Zwembadcommissie (iedere vergadering):

Wat is er in 2016 allemaal gedaan en wat gaan we in 2017 doen?

Deelname bijeenkomsten:

-Gemeente Hardenberg – Nieuwjaarsbijeenkomst

-Informatiebijeenkomst N34

-Gemeente Hardenberg - bijeenkomst alle PB’s gemeente Hardenberg

-Omgekeerd Inzamelen afval

-Bijeenkomst ontwikkelen community app

-Oranjevereniging - 4 mei bijeenkomst

-Uitzending NOOS – info Jaarvergadering en Visieplannen

-Samen Doen - Deelname Sociaal Café

Uitleg van Nienke Gerrits over de gehouden zorgmarkt in januari 2017. Dit is een succes geweest (ruim 120 bezoekers) en zal zeker een vervolg krijgen (2019).

-Informatiebijeenkomst Onderhoud brug Kanaal Almelo-de Haandrik

-K3Delta - Herinrichting Gat van Joosten

-Oranjevereniging – jaarvergadering

-2 maandelijks gemeentelijk overleg met Ingrid Franke


Op uitnodiging in vergadering SB

-Dames Spijker inzake plaatsen Victor Veilig

-De Stuw inzake ondersteuning Visienota

-ProGram inzake donatie veiligheidsjassen verkeersregelaars
Activiteiten

-Proces ontwikkelen visieplan Stadsbelang

-Ontwikkelingen rondom Gat van Joosten

-Plaatsen van Victor Veilig – Scholen de Akker en Ireneschool

-Winterwandeling ism de Zwieseborg


Overige onderwerpen

-Bladhekken

-Buurtvereniging Anerveen sluit zich aan bij PBBG

-Herstel/vervanging straatverlichting centrum

 • Periodiek gemeentelijk overleg met Ingrid Franke

Kascontrolecommissie
Er zijn geen op- of aanmerkingen en de kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering decharge te verlenen.
Met dank aan de 2 commissieleden Hans Scholten en Henk Waterink. Voor Henk Waterink was dit het 2e controlejaar, hiervoor wordt een nieuwe controleur gevraagd.

Ina van Hateren meldt zich om volgend jaar kascontrole uit te voeren. Zij geeft aan dat ze ook in 2014/2015 in de kascontrolecommissie heeft gezeten. Dit wordt door de voorzitter niet als een probleem gezien.

Kascontrolecommissie 2017
Hans Scholten 2e jaar
Ina van Hateren1e jaar

Wijziging bestuur
Aftredend en herkiesbaar:

 • Janny Veldsink
 • Ruud Hommes
 • Jankien Krommedijk

Er zijn geen tegenkandidaten. De genoemde bestuursleden worden voor opnieuw 3 jaar benoemd.

Uitreiking EreByzantijn
De commissie Ere Byzantijn heeft goedkeuring verleend om de Ere Byzantijn 2017 uit te reiken aan de heer Henk Steenbergen. Deze is, samen met de bijbehorende oorkonde, aan hem uitgereikt.

Motivatie:
Zijn belangeloze inzet voor de leefbaarheid van de Gramsberger gemeenschap en de omliggende buurtschappen.
Zijn persoonlijke bijdrage, sociale en maatschappelijke betrokkenheid genieten onze grote waardering.

Rondvraag:
I.van Hateren: nogmaals melding van het slechte wegdek “de Schakel”
Er wordt een oproep gedaan om dit op korte termijn te herstellen. Wethouden de Vent gaat kijken of er direct iets moet gebeuren In 1e helft 2017 vindt er totaal onderhoud plaats.

H.Waterink: structuurvisie herprogrammering woningbouw:
N.a.v. gepubliceerd artikel in de Toren en de brief van de betreffende wethouder aan de PB’s in de gem.HB. wordt gevraagd wat dit voor ons betekent voor wijzigingen op de woningmarkt. De voorzitter geeft een korte tekst en uitleg wat de grondslag hiervan is. We maken ons als Gramsbergen wel zorgen om deze maatregel (schrappen bouw 151 woningen De Garstlanden fase III) Er is inmiddels een brief vanuit SB naar de gemeente gestuurd. Deze wordt toegevoegd aan het raadsvoorstel. SB gaat samen met lokale politiek dit samen verder oppakken om te zien in hoeverre dit gerechtigd is. Wordt vervolgd.

H.Haverkotte: containers e.d. op de gemeentewerf i.v.m. nieuwbouw appartementen:
De voorzitter neemt dit mee in het gemeentelijk overleg.

Pauze

Na de pauze neemt Andy de Vos het over en neemt ons mee in de stand van de Toekomstvisie van Gramsbergen.

We zijn trots op Gramsbergen, maar ……………

 • Hoge verwachtingen van samenleving!
 • Niet zorgen voor, maar zorgen dat’!
 • Stilstand = achteruitgang!
 • Keuzes maken = onvermijdelijk!


Vraag Stadsbelang:

 • Wie denkt mee over toekomst Gramsbergen
 • en vertaling hiervan in een toekomstvisie?

Leden Visiegroep:

 • Niels Breukelman, Andy de Vos, Jacob Seinen, Jeanet Westerman, Annet Nijeboer, Rudy Reinders, Guus Meesters.
  Vanuit bestuur SB: Jenneke Tegelaar. De Stuw: Klaas Bouwman en Renate Beverdam

Opdracht => komen tot een toekomstvisie voor Gramsbergen

 • maatschappelijke ontwikkelingen in kaart
 • welke wensen/behoeften leven er bij inwoners/verenigingen
 • externe kennis/info belangrijk, wensen Gramsbergen zijn leidend!
 • uitkomsten prioriteren in haalbaarheid op korte/lange termijn

Geen luchtfietserij en geen notitie van 200 pagina’s!

Welke functie heeft een toekomstvisie?

 • Initiatief nemen, anticiperen
 • Inspelen op ontwikkelingen
 • Wat wel en wat niet → richten van energie en geld
 • Vanuit eigenaarschap stevige gesprekspartner van gemeente e.a. partijen

Aanpak:

Start: bezoek aan Balkbrug
Nu: Inventariseren informatie en thema’s

 • Demografische gegevens, Samen Doen, Detailhandel structuurvisie, etc.
 • Eerste gedachtevorming thema’s

Centraal staat ‘Verbinding’

En dan? De boer op!

Traject moet een activerend karakter hebben:

übetrokkenheid inwoners/verenigingen → draagvlaken eigenaarschap!

üactief bijdragen aan realisatie


Planning:

 • Kort en snel traject (3/4 jaar)
 • Voor de zomer: concept-visie gereed na ‘eerste consultatie’ inwoners/verenigingen
 • Kort na de zomer: terugkoppeling aan inwoners/verenigingen
 • Visiegroep levert visie op → werkgroepen werken uit

(start: nog dit jaar)

Over Gramsbergen

Gramsbergen is een klein stadje aan de Overijsselse Vecht. Tot de herindeling in 2001 is Gramsbergen altijd een zelfstandige gemeente geweest. Er wonen ongeveer 3500 mensen in een hechte gemeenschap waar ‘noaberschap’ nog echt bestaat.

Top